Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà nên tốt đẹp rực rỡ                                                                                                         Cảm ơn các bà mẹ ở hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy các thế hệ anh hùng của nước ta
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM >> Cấp cơ sở
Hưởng ứng phong trào tiết kiệm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 năm qua, phụ nữ phường Thủy Lương (Hương Thủy) đã triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”
Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là cuộc vận động lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ Đảng viên và nhân dân, trong hơn 2 năm qua sau khi thực hiện kế hoạch của các ban nghành, đặc biệt là kế hoạch của Hội cấp trên.
Xem tin theo ngày  
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM >> Cấp cơ sở
Hưởng ứng phong trào tiết kiệm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 năm qua, phụ nữ phường Thủy Lương (Hương Thủy) đã triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”
Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là cuộc vận động lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ Đảng viên và nhân dân, trong hơn 2 năm qua sau khi thực hiện kế hoạch của các ban nghành, đặc biệt là kế hoạch của Hội cấp trên.
Xem tin theo ngày  
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM >> Cấp cơ sở
Hưởng ứng phong trào tiết kiệm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 năm qua, phụ nữ phường Thủy Lương (Hương Thủy) đã triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”
Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là cuộc vận động lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ Đảng viên và nhân dân, trong hơn 2 năm qua sau khi thực hiện kế hoạch của các ban nghành, đặc biệt là kế hoạch của Hội cấp trên.
Xem tin theo ngày  
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM >> Cấp cơ sở
Hưởng ứng phong trào tiết kiệm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 năm qua, phụ nữ phường Thủy Lương (Hương Thủy) đã triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”
Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là cuộc vận động lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ Đảng viên và nhân dân, trong hơn 2 năm qua sau khi thực hiện kế hoạch của các ban nghành, đặc biệt là kế hoạch của Hội cấp trên.
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.275.284
Truy cập hiện tại 90