Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà nên tốt đẹp rực rỡ                                                                                                         Cảm ơn các bà mẹ ở hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy các thế hệ anh hùng của nước ta
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM >> Trung ương
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về người cán bộ với tư cách là chủ thể quản lý, lãnh đạo, chúng ta không thể không nhắc đến một nội dung hết sức quan trọng đó là việc sử dụng cán bộ quản lý, lãnh đạo
Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta: "Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Ðảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Ðó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ".
Xem tin theo ngày  
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM >> Trung ương
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về người cán bộ với tư cách là chủ thể quản lý, lãnh đạo, chúng ta không thể không nhắc đến một nội dung hết sức quan trọng đó là việc sử dụng cán bộ quản lý, lãnh đạo
Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta: "Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Ðảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Ðó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ".
Xem tin theo ngày  
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM >> Trung ương
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về người cán bộ với tư cách là chủ thể quản lý, lãnh đạo, chúng ta không thể không nhắc đến một nội dung hết sức quan trọng đó là việc sử dụng cán bộ quản lý, lãnh đạo
Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta: "Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Ðảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Ðó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ".
Xem tin theo ngày  
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM >> Trung ương
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về người cán bộ với tư cách là chủ thể quản lý, lãnh đạo, chúng ta không thể không nhắc đến một nội dung hết sức quan trọng đó là việc sử dụng cán bộ quản lý, lãnh đạo
Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta: "Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Ðảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Ðó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ".
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.275.237
Truy cập hiện tại 83